Systemy Business Intelligence (BI) umożliwiają przełożenie zgromadzonych danych na spójne, aktualne i rzetelne informacje, które są niezbędne do efektywnego funkcjonowania firmy, a w dalszej perspektywie - do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie przychodów i redukcję kosztów.


Systemy analityczne oferowane przez firmę Bonair SA to intuicyjny zestaw narzędzi dla analityków i menedżerów, który pomaga im podejmować lepsze decyzje w następujących obszarach działalności firmy: kontroling, sprzedaż, marketing, logistyka, produkcja, HR, projekty.

Systemy BI dostarczają aktualne informacje o kondycji firmy, jej pozycji na rynku, realizacji poszczególnych działań oraz planowanych i prognozowanych wynikach w przyszłości.

Analiza, prezentacja i raportowanie informacji w nowoczesny sposób jest możliwe dzięki platformie BI Office firmy Pyramid Analytics. Podstawą rozwiązania jest połączenie dwóch podstawowych skrajnych wartości - dostarczanie elegancji, prostoty i swobody w obsłudze, przy jednoczesnym zapewnieniu wyrafinowanego narzędzia do obsługi złożonych zapytań, dużych wolumenów danych dla dużych grup użytkowników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Wizualizacja danych

Korzyści z wdrożenia narzędzi Business Intelligence:

 • Radykalne skrócenie czasu przygotowania raportów i analiz
 • Wiarygodność i spójność informacji zarządczej
 • Odwrócenie złych proporcji pomiędzy czasem poświęconym na kompletowanie danych a czasem analizy raportów i wyciągania wniosków
 • Optymalizacja realizowanych procesów
 • Podejmowanie lepszych decyzji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy
 • Wzrost wartości firmy
 • Poprawa rentowności oraz płynności finansowej
 • Wzrost przychodów
 • Obniżenie poziomu kosztów pośrednich

 

Business Intelligence widok wojewodztw blue small

Rys. Przykładowy widok analizy sprzedaży dla województw


Rozwiązania Business Intelligence oferują następujące możliwości:

Zarząd firmy

 • Bieżąca analiza stanu przedsiębiorstwa jako całości oraz poszczególnych kluczowych obszarów jego działalności
 • Dostęp do wszystkich informacji o firmie w dowolnym momencie
 • Analiza realizacji celów i potencjalnych zagrożeń w niedalekiej przyszłości bez konieczności spotkań z dyrektorami poszczególnych działów

Dział kontrolingu

 • Automatyzacja procesu przygotowania sprawozdań finansowych (także skonsolidowanych) i  wymaganych raportów
 • Wsparcie analityków w planowaniu i monitorowaniu odchyleń wyniku finansowego, analizie wskaźnikowej, planowaniu inwestycji, podziale kosztów czy analizie kosztów działań (ABC)
 • Pełen obraz kondycji firmy z możliwością natychmiastowego śledzenia odchyleń dzięki zdefiniowanym zestawom wskaźników (tzw. karty wyników)

Dział sprzedaży

 • Aktualne informacje o realizacji planu marży i przychodu w przekrojach takich jak np. grupy produktów i produkty, sieć dystrybucji, czas, sektory, klienci, lokalizacje odbiorców, kanały dystrybucji
 • Identyfikacja nierentownych produktów, kanałów dystrybucji i klientów
 • Analiza pod kątem produktów przynoszących najwięcej i najmniej zysków

Dział marketingu

 • Segmentacja klientów
 • Precyzyjne określenie grupy docelowej
 • Monitoring realizacji kampanii marketingowych
 • Planowanie działań marketingowych
 • Obniżenie kosztów prowadzenia kampanii oraz zwiększenie ich efektywności

Dział logistyki

 • Aktualne informacje o stanach magazynowych, rotacji poszczególnych produktów, kosztach magazynowania, towarach w drodze oraz odchyleniach czasów dostaw
 • Bieżący monitoring wskaźników KPI decydujących o jakości usług oraz kosztach magazynowania i dystrybucji

Produkcja

 • Monitoring produktywności pracowników i obciążenia stanowisk
 • Identyfikacja wąskich gardeł oraz odchyleń od normatywów
 • Kontroling wolumenu, jakości oraz kosztów produkcji
 • Wsparcie planowania produkcji z uwzględnieniem predykcji sprzedaży oraz wykorzystania wąskich gardeł

Dział zasobów ludzkich

 • Wsparcie w planowaniu zatrudnienia oraz budowaniu systemów motywacyjnych opartych na wynikach pracy
 • Analiza stanu zatrudnienia i rozliczenia godzin nadliczbowych

Dział zarządzania projektami

 • Aktualna informacja o stanie realizacji projektów z dekompozycją na fazy, zadania i pracowników
 • Bieżące monitorowanie odchyleń kosztów projektu oraz jego rentowności
 • Wycena projektów i weryfikacja opłacalności uruchomienia nowych przedsięwzięć