CasePro to platforma klasy BPCM (Business Process Content Management) wspierająca kompleksową obsługę procesów biznesowych i zarządzanie informacją dostarczając właściwe dane we właściwym czasie upoważnionym osobom.


Zastosowanie

Platforma CasePro znajduje zastosowanie przede wszystkim w czterech obszarach wsparcia biznesu:

1. Obsługa procesów (workflow, BPM Business Process Management) – CasePro umożliwia skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi (np. obsługa wniosków kredytowych, monitorowanie kredytów, monitorowanie klientów / leasingobiorców, zarządzanie kontaktami, zarządzanie pośrednikami), obiegiem dokumentów (np. zamówień, faktur, ankiet, reklamacji, wniosków urlopowych, itp.) i obsługą różnych typów spraw i wniosków (np. polecenie zapłaty, zatrudnienie pracownika, nadanie mu uprawnień, przekazanie alertu o nadzwyczajnej sytuacji, p rzeprowadzenie akcji marketingowej itp.).


2. Algorytmy i strategie biznesowe - intuicyjne narzędzia CasePro do graficznego modelowania algorytmów pozwalają analitykom opracowywać  modele i strategie oraz udostępniać wiedzę ekspercką i algorytmy decyzyjne szerszemu gronu użytkowników systemu. Algorytmy decyzyjne i modele mogą dotyczyć różnych obszarów i branż, np. w zakresie monitorowania produkcji, oceny wiarygodności klientów czy analizy ryzyka: obliczania zdolności kredytowej czy oceny punktowej (scoring / rating), monitoringu, windykacji, sprzedaży. Na podstawie matematycznych modeli oceny prawdopodobieństwa, identyfikuje te cechy klienta, które wg modelu predykcyjnego mogą zwiększać możliwość wystąpienia okoliczności niepożądanych, przyczyniając się do poprawy wskaźników ryzyka. W monitorowaniu produkcji odpowiednio sparametryzowane strategie mogą być odpowiedzialne za reakcje na zdarzenia lub alarmy.


3. Integracja systemów (middleware) – CasePro integruje i orkiestruje systemy klienta, transferuje pomiędzy nimi komunikaty, przekształca i dostosowuje ich formaty integrując heterogeniczne środowisko klienta w jeden spójny system informatyczny. Obsługa bramek GSM, integracja z bankami, automatyczne wystawienie poleceń zapłaty i technologia REST API dają szerokie możliwości zastosowań.


4. Interfejs użytkownika (front–end) – CasePro oferuje portal, który pozwala prezentować w spójny sposób informacje rozproszone w różnych systemach klienta. Portal jest dostępny jako responsywna aplikacja przeglądarkowa i można z niego korzystać na dowolnych urządzeniach mobilnych, bez konieczności instalowania i utrzymywania aplikacji we wszystkich lokalizacjach klienta używających aplikacji. Sposób prezentacji  informacji na portalu jest w bardzo dużym stopniu konfigurowalny.  


 

Główne korzyści wynikające z zarządzania procesowego to m.in:

 • Redukcja kosztów poprzez automatyzację pracy
 • Dostosowywanie procesu do bieżących potrzeb biznesowych, definiowanie procesów biznesowych przez właścicieli procesów
 • Możliwość bieżącej aktualizacji procesów biznesowych bez przerywania eksploatacji systemu
 • Redukcja ryzyka dzięki ujednoliconym zasadom przetwarzania dokumentów/spraw
 • Pełna kontrola i monitorowanie wszystkich kroków procesu, stanu spraw i stanu przetwarzania
 • Bezpieczeństwo, skalowalność i elastyczność rozwiązania dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
 • Standaryzacja procesów realizowanych w organizacji

Główne cechy funkcjonalne CasePro:

 • Wygodny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę www i urządzenia mobilne – możliwość pracy również poza biurem
 • Łatwość i szybkość wprowadzenia nowych spraw, modyfikacji i parametryzacji dotychczasowych procesów, bez realizacji prac programistycznych
 • Czytelny sposób prezentacji danych dzięki zastosowaniu dedykowanych widoków zależnych od rodzaju spraw
 • Mechanizmy integracyjne z zewnętrznymi systemami
 • Mailowe powiadamianie wybranych użytkowników o poszczególnych zdarzeniach dotyczących spraw
 • Zarządzanie zadaniami wg ról i kompetencji
 • Automatyczne generowanie właściwych dokumentów na odpowiednim etapie przebiegu procesu wg zdefiniowanych szablonów
 • Obsługa załączników w sprawach (skany dokumentów, inne dowolne powiązane ze sprawą pliki), obsługa skanerów i oprogramowania OCR
 • Przyjazne środowisko tworzenia wydruków i formularzy dzięki integracji CasePro z Microsoft Office
 • Wygoda samodzielnego tworzenia zaawansowanych raportów za pomocą wbudowanego modułu raportowego

 

Przykłady zastosowania CasePro:

Sektor finansowy:

           1. Sprzedaż kredytów – workflow kredytowy
           2. Generowanie dokumentów, administracja kredytowa
           3. Ocena ryzyka kredytowego - rating / scoring, strategie decyzyjne
           4. Front-end – responsywny interfejs użytkownika, interfejs mobilny
           5. Folder klienta – widok 360°, integracja danych o kliencie, analiza wskaźnikowa
           6. Monitorowanie klientów, kredytobiorców, leasingobiorców, spłat kredytów, kowenantów, kampanie, mailing
           7. Komunikacja z bazami danych BIK, DZ, BR, KRD, BIG, wewnętrzne systemy bankowe, hurtowanie danych
           8. Analiza i ocena informacji pozyskanych z systemów zewnętrznych
           9. Middleware – integracja systemów, komunikacja pomiędzy systemami
          10. Windykacja, odzyskiwanie należności
          11. Obsługa kredytów preferencyjnych
          12. Portal zgłoszeniowy

 Firmy prodykcyjne, usługowe:

          1. Obsługa i centralizacja procesów wewnętrznych – zatwierdzanie faktur, zakupów
          2. Portal pracowniczy, samoobsługa pracowników
          3. Integracja z Microsoft Dynamics AX lub innym systemem ERP
          4. Front-end – responsywny interfejs użytkownika, interfejs mobilny
          5. Folder klienta – widok 360°, integracja danych o kliencie
          6. Monitorowanie klientów
          7. Middleware – integracja systemów, komunikacja pomiędzy systemami,
          8. Ocena ryzyka transakcji - rating klientów, strategie decyzyjne
          9. Komunikacja z bazami danych KRD, BIG
         10. Monitorowanie produkcji – strategie decyzyjne, reakcja na stany alarmowe
         11. Portal zgłoszeniowy