Zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych

Z dniem 01-01-2018 weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne [Dz.U. 2017 poz. 2175].

Zmiany, które wprowadził ten akt normatywny dotyczą m.in. zmian limitów zwolnień podatkowych oraz zmian w kosztach uzyskania przychodu. 

Limity obowiązujące od 01-01-2018 r.

Najważniejsze zmiany jakie obowiązują w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) od 01-01-2018 w zakresie limitów zwolnień to:

  • zmiana limitu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof z 380,00 zł na 1000,00 zł 
  • zmiana limitu o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 26 updof z 2280,00 na brak limitu w przypadku finansowania z funduszu socjalnego, zfśs, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra oraz na 6000,00 zł w przypadku finansowania z innych źródeł
  • zmiana limitu o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 38 updof z 2280,00 na 3000,00
  • zmiana limitu o którym mowa w 21 ust. 1 pkt 92 updof z 2280,00 na 3000,00
  • zmiana limitu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b updof z 760,00 na 2000,00
  • zmiana limitu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a updof z 638,00 na 1000,00 zł  

Jak dostosować system ERP do nowych zmian

Zmieniające się otoczenie prawne wymaga od systemów informatycznych szybkiego i łatwego w dostosowania się zmian. Dostosowanie się do zmian limitów zwolnień podatkowych wprowadzonych przez tą ustawę w Systemie HR dostarczanym przez Bonair nie wymaga zmian programistycznych i może być wykonana przez Użytkownika Systemu. Elastyczność naszego Systemu daje możliwość szybkiego dostosowania się do nowo obowiązujących parametrów. Przyjazny interface pozwala, aby Użytkownik w intuicyjny sposób w Ustawieniach Systemu HR wprowadził informację o nowych wartościach. W tym celu w Składnikach stałych należy założyć nową pozycję wprowadzając datę od kiedy ma obowiązywać nowy parametr oraz jego wartość.

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu znajdziesz na stronie: http://www.bonair.com.pl/co-oferujemy/obsluga-kadr-i-plac.html

Działalności do których można stosować 50% koszty uzyskania przychodów

Zmiany w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów polegają na dodaniu do updof art. 22 ust. 9b, który enumeratywnie wskazuje działalności do których stosuje się art. 22 ust. 9 pkt 3 updof.

Są to przychody uzyskiwane z tytułu działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.

Nowy limit 50% kosztów uzyskania przychodów od 01-01-2018 r.

Drugą zmianą w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodu jest zmiana limitu z 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 na kwotę stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1. Oznacza to, ze w roku 2018 limit ten wyniesie nie 42 764 zł, a 85 528 zł.

Masz pytania? Napisz do nas

e-max.it: your social media marketing partner